e-mail  
Homepage: Nederlandse Startpagina

Ouspensky Stichting
bijgewerkt tot: 20-11-2001

lees dit eerst

Informatie over de Ouspensky Stichting  

 

De Ouspensky Stichting is opgericht op 26 juni 1997 in Amsterdam bij notaris mr. A. L. M. Schulte van kantoor Boekel de Neree. Als voorloper van de Ouspensky Stichting was op 26 juni 1995 het Ouspensky Instituut opgericht.
De Stichting is gezeteld in Amsterdam en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 41 21 7224.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

dr. Daan Rijsenbrij voorzitter
mr. Jacques Veugelaers secretaris
drs. Bas van de Boog penningmeester
drs. Dorine Tolley internationale contacten; muziek & movements

 

artikel 2 uit de statuten:

1. De Stichting heeft ten doel:
a. de studie van de evolutie van het mens-zijn en het praktisch onderzoek naar methoden en technieken van zelf-studie en zelf-ontwikkeling in het licht van het spirituele erfgoed van Pjotr Demianovitch Ouspensky;
b. het levend houden, bestuderen en verder ontwikkelen van het spirituele erfgoed van dezelfde Ouspensky en geestverwanten;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het geven van cursussen, lezingen en congressen;
- het verzorgen van diverse publicaties;
- het leggen, onderhouden en bevorderen van contacten op nationaal en internationaal niveau met personen en organisaties die putten uit een verwante inspiratiebron.

De Stichting verwerft het grootste deel van haar inkomsten door giften. U kunt uw sympathie met het bestaan van deze Stichting tot uitdrukking brengen door een gift te storten op rekening 39.35.91.700 t.n.v. Ouspensky Stichting te Amsterdam. Giften zijn fiscaal aftrekbaar, aangezien de Stichting valt onder artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956.